Obecnie

Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi jest jednostką organizacyjną Uczelni powołaną zarządzeniem nr 77 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nadzór nad Ośrodkiem Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi sprawuje Kanclerz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Widok parku w Lipniku przy biurze jednostki             Tablica pamiątkowa w Lipniku przy biurze jednostki

Do zadań Ośrodka Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi należy prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi – zabudowanymi i niezabudowanymi, w tym terenami budowlanymi oraz nieruchomościami leśnymi, stanowiącymi własność Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz pozostającymi we współużytkowaniu wieczystym, położonymi w Stargardzie, Lipniku, Rajkowie, Ostoi oraz Przylepie.

Kwiat rododendronu w Lipniku przy biurze jednostki     Kwiat róży przy biurze jednostki w Lipniku

Gospodarowanie nieruchomościami obejmuje następujące zadania:

Administrowanie:

 • wykonywania czynności związanych z nadzorem właścicielskim oraz bieżącą eksploatacją nieruchomości i utrzymaniem ich w dobrym stanie technicznym,
 • prowadzenia gospodarki leśnej na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu bądź decyzji administracyjnej;

Zarządzanie:

 • ewidencjonowaniem zasobu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
 • ewidencjonowaniem nieruchomości sprzedanych,
 • sporządzaniem planów gospodarowania nieruchomościami,
 • regulowaniem stanów prawnych nieruchomości, w szczególności ustanawianie służebności,
 • promowaniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nośniki reklamowe, prasa, radio, targi nieruchomości, bezpośrednia obsługa klientów),
 • przeprowadzaniem procedury sprzedaży nieruchomości,
 • ulepszaniem (rozwojem) zasobu nieruchomości celem zwiększenia jego wartości poprzez wprowadzanie planów zagospodarowania przestrzennego na tereny rolne, wykonywanie geodezyjnych prac scaleniowych i podziałowych, wyrażanie zgód na uzbrajanie terenów,
 • oddawaniem do odpłatnego używania (wydzierżawianie, wynajmowanie) nieruchomości – na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych,
 • udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości Uczelni;

Inne działania jednostki:

 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej ds. sprzedaży nieruchomości ZUT,
 • współpraca z Zespołem Radców Prawnych w postępowaniach sądowych, w sprawach dotyczących nieruchomości Uczelni,
 • współpraca z urzędami, sądami, instytucjami, w sprawach dotyczących nieruchomości Uczelni,
 • uczestnictwo w targach nieruchomości,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych dla finansowania zadań Ośrodka.